Hjärtligt välkommen som medlem i vår BRF. För att underlätta ditt boende har vi ställt samman några gemensamma trivselregler som gäller för alla.

Ansvar för ordningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Att bo i bostadsrätt innebär därför ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätten till en bostad utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Du är bl a skyldig att hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahands hyresgäster.

Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skada orsakad av dig måste du själv bekosta. Om akut skada inträffar i huset så tag i första hand kontakt med styrelsen.

Cyklar, mopeder, och barnvagnar
Vi har dessvärre inte något cykelförråd i dagsläget utan cyklar, mopeder och barnvagnar får placeras antingen i det egna förrådet eller i anslutning till bostaden. Tänk bara på att inte blockera någons dörr eller trappor.

Sopor
Endast hushållssopor får slängas i kärlen som står på vårt område. Absolut inte elektronik etc.

Du ansvarar själv för att frakta avfall som inte räknas som hushållsavfall till lämplig miljöstation.

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Markiser och balkonger
Markiser, och andra ingrepp kräver styrelsebeslut. Tillåtna färger på markiser går i skalan svart, grått och marinblått. Enfärgad valfri färg är ok på balkongskydd. Blomlådor får av säkerhetsskäl endast sitta på insidan av balkongen. Inga föremål får hängas över balkongräcket.

Uteplats
Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen.  Att placera krukor och annat utanför ditt eget område på gräsmattan är inte tillåtet.

Parkering
Gästparkeringsplatser är de 2 platserna i början av parkeringen som inte har något förråd bakom sig (se även skylt) samt 7 platser i slutet orrådet (söder ut) varav 2 platser är avsedda för pågående elladdning. Laddning görs via appen NORTHE och färdigladdad bil skall flyttas omgående.

Biltvätt
Biltvätt är inte tillåtet på parkeringen.

Husdjur och andra djur
Inom föreningens område har husdjursägarna ansvar för att djuren inte stör eller förorenar. Rastning av husdjur såsom hundar och katter är inte tillåten på föreningens mark. Husdjur skall hållas under uppsikt. Det är inte tillåtet att hysa ormar, skorpioner, spindlar samt andra former av giftiga djur i lägenheterna.
Det är INTE TILLÅTET att mata fåglar, varken från BV, andra våningen eller någonstans inom vårt område.

Störande aktiviteter
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Det gäller hög musik och annat störande buller.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa natten före vardag från kl. 22:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen.

Planerar du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa.

Låt radio, TV, stereo, dator och hemmabioanläggning vara underhållning för dig själv och tänk på tidpunkten på dygnet.

Grillning
Det är tillåtet att använda El-grill på balkongerna men inte kol-grill.  Men man ska även här visa hänsyn till sina grannar så att de inte upplever obehag av rök eller os. De som grillar på bottenvåningen kan med fördel ställa ut sin grill en bit från väggen. Om du trots detta blir störd av andra boende i föreningen så tala i första hand med den störande och i andra hand med styrelsen.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig. Blankett finns på hemsidan under fliken Protokoll & dokument.

Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att hyresgästen blir informerad om att det är önskvärt att hyresgästen är delaktiga i föreningens arbete såsom städdagar om ägaren till lägenheten inte är med.

Airbnb. Enl. Styrelsebeslut 2023-07-03 är det inte tillåtet med Airbnb eller liknande uthyrning i föreningen.

Underhåll och förändringar i lägenheten
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten på egen bekostnad. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör. Kontakta då alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Alla arbeten som i en förlängning kan leda till fuktskador måste du alltid anmäla till styrelsen, t.ex. omdragning av vatten och avlopp eller arbeten i badrum som inverkar på fuktspärren.

Avlopp
För att undvika stopp i avloppsrören får endast toalettpapper spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av att annat spolats ned (tex tidningspapper, kattsand, tops och andra sanitetsartiklar) får lägenhetsinnehavaren själv betala

Försäkringar
Föreningen har inte tecknat bostadstilläggsförsäkring för lägenheterna i föreningen vilket innebär att du själv behöver teckna en sådan försäkring.

Om du tänker flytta
Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Övrigt
Vad gäller att skaka mattor, dukar, sängkläder e. dyl. från fönster eller balkong så måste man ta hänsyn till undervarande balkonger och fönster. Titta på hur vinden blåser. Detta gäller naturligtvis även och kanske mest snö och skottning från balkongerna. OBS! Visa hänsyn till Dina grannar.

Lägenhet och andra utrymmen får inte användas för andra ändamål än de är avsedda till.

Det åligger var och en som nyttjar lekplatsen för sina barn/barnbarn att ombesörja att den sköts om.

Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att hyresgästen blir informerad om att det är önskvärt att de är delaktiga i föreningens arbete såsom städdagar om ägaren till lägenheten inte är med.

Felanmälan

Vid skada eller fel anmäls detta snarast på hemsidan, https://www.hovasstenbarsvag.se/felanmalan/ alternativt till styrelsen. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar

Vi hoppas att du kommer att trivas i din lägenhet, med dina grannar och i den underbara miljön vi har.

Har du synpunkter på våra regler eller behöver nå någon av oss i styrelsen så mailar du oss på hovasstenbarsvag@gmail.com